Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Privacy en gegevensverwerking

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt de SEW?

In het kader van de dienstverlening, bij inschrijving van woningzoekenden, de huurincasso, het sluiten van een huurovereenkomst of bij een ander contact met SEW, legt SEW gegevens vast. SEW gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en overigen van haar diensten op de hoogte te houden. In ons Privacy Statementstaat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de wetgeving?

We houden ons aan de regels maar de onderliggende verplichtingen vanuit de AVG worden verder geïmplementeerd. Er worden bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten afgesloten met leveranciers.

Meldplicht 

Mocht er sprake zijn van een datalek, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken hier, als dat nodig is, ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. SEW heeft hiervoor een Privacy Officer aangewezen.