Spring naar inhoud

Per heden is onze nieuwe website beschikbaar!

Neemt u gerust een kijkje. Wanneer zaken onduidelijk of niet te vinden zijn op onze website dan horen wij dat graag!

Governance

Aedescode / Governancecode

De SEW onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties (2015) vastgelegde beginselen.

De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisaties.

In de Aedescode zijn kwaliteiten over inzet, transparantie en verantwoording opgenomen, die verplicht verbonden zijn aan het lidmaatschap van Aedes Vereniging van Woningcorporaties.

Meldregeling voor misstanden

De werknemers van de SEW hebben het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op de organisatie SEW, te melden.
De SEW vindt het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dergelijke zaken kunnen worden gemeld. De meldregeling voor misstanden bevat hiervoor een procedureregeling, waardoor de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder wordt gegarandeerd.

Integriteitscode

Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dat is de reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in een gedragscode. Dat is helder voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en instanties waar we contacten mee onderhouden. Openheid, transparantie, integriteit: daar zijn we allemaal bij gebaat. 

Visitatie

De SEW is in het voorjaar 2019 gevisiteerd door bureau Raeflex

Prestatieafspraken 2020

De prestatieafspraken 2020 zijn op 9 december 2019 getekend door de gemeente TynaarloWoonborg, SEW, AH Woon en de HBV Eelde-Paterswolde.

Het jaarverslag 2018 is ook online te bekijken op https://jaarverslag.seweelde.nl.