Onderhoudsfondsen

Klein Onderhouds Fonds / Glas – en Rioolfonds

Voor rekening van de huurder komen alle kleine herstellingen zoals bedoeld in artikel 7:240 van het Burgerlijk Wetboek.

Het betreft:

a)      Onderhouden, repareren en vervangen van:

  • – hang- en sluitwerk: zoals sloten, krukken, raamboompjes,  combi’s, deur- en raamgrendels, e.d.;
  • – elektra: schakelaars, wandcontactdozen, lampen en batterijen;
  • – sanitair; wc-brillen, spiegels, zeepbakjes, closetrolhouders, kranen incl. kraanleertjes
  • – deurbel.

b)      Het bijvullen van de c.v. en het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en c.v. bij sterk vriezend weer om bevriezing te voorkomen

c)      Het schoonhouden van ventilatieroosters t.b.v. natuurlijke- of mechanische ventilatie.

d)     Het witten, sausen, behangen en het complete binnenschilderwerk, inclusief de binnenkant van de buitenkozijnen, ramen en deuren, alsmede kleine herstellingen.

e)      Zorgdragen voor het vervangen van gebroken ruiten binnen de woning.

f)       Het vervangen van gebroken of gescheurde ruiten aan de buitenzijde van de woning.

g)      Zorgdragen voor het ontstoppen c.q. herstellen van de riolering, closetpotten, vaste wastafels, gootstenen, dakgoten, platte daken, riolen en putten e.d.

h)      Alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn geworden, ten gevolge van schuld (opzet, nalatigheid of onachtzaamheid) van huurder, dan wel volgens plaatselijk gebruik zullen voor rekening van huurder zijn.

i)        De aanleg en onderhoud van de bij de woning behorende tuin, bestrating en (afwatering) sloten.

j)        Het schoonhouden van de beglazingen en alle buitenbetimmeringen, (boeien, gevelbetimmeringen, dakkapellen etc.) kozijnen, ramen, deuren e.d.

Wij hebben voor een aantal van bovengenoemde zaken een 2 tal fondsen ingericht waaraan u als huurder deel kunt nemen. In de bijlage “Wie onderhoudt wat?” is aangegeven welke zaken voor rekening van de huurder zijn en welke onder de fondsen vallen.

Er is een “Klein onderhoud fonds” en een “Glasfonds/Rioolfonds”.

Op deelname zijn de Voorwaarden Klein onderhoud fonds en/of de Voorwaarden Glasfonds / Rioolfonds van toepassing zoals deze zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Eelder Woningbouw.

Voor nieuwe huurders die een huurovereenkomst hebben afgesloten en zittende huurders waarbij de huurovereenkomst om diverse redenen is/wordt gewijzigd is het “Klein onderhoud fonds”  en het “Glasfonds/Rioolfonds” verplicht.

Voor zittende huurders bestaat ook de mogelijkheid om deelnemer te worden aan één of beide fondsen.

In overleg met de Huurders Belangen Vereniging HBV, zijn de maandelijkse bijdragen voor de fondsen voor het jaar 2016 als volgt vastgesteld:

Ø  Klein onderhoud fonds        € 4,00 per maand;

Ø  Glasfonds/Rioolfonds          € 2,00 per maand

Het bestuur van Stichting Eelder Woningbouw behoudt zich het recht voor om het bedrag voor deelname aan deze fondsen jaarlijks aan te passen.

Deelname aan het “Klein onderhoud fonds” kan alleen worden beëindigd bij beëindiging van de huurovereenkomst van de woning. Als men deelname aan het “Glasfonds/Rioolfonds”op enig moment opzegt, waarbij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand geldt, kan men 1 jaar na ingang van de opzegging geen deelnemer worden in dit fonds.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen tel.nr. 050 – 3095215.