Governance

Aedescode / Governancecode

De Stichting Eelder Woningbouw onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties (2015) vastgelegde beginselen.

De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisaties.

In de Aedescode zijn kwaliteiten over inzet, transparantie en verantwoording opgenomen, die verplicht verbonden zijn aan het lidmaatschap van Aedes Vereniging van Woningcorporaties.

Meldregeling voor misstanden

De werknemers van de SEW hebben het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op de organisatie SEW, te melden.
De SEW vindt het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dergelijke zaken kunnen worden gemeld. De Meldregeling voor misstanden bevat hiervoor een procedureregeling, waardoor de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder wordt gegarandeerd.

Integriteitscode

Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dat is de reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in een gedragscode. Dat is helder voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en instanties waar we contacten mee onderhouden. Openheid, transparantie, integriteit: daar zijn we allemaal bij gebaat. U vindt hier de Integriteitscode van de Stichting Eelder Woningbouw.

Visitatie

De Stichting Eelder Woningbouw is voorjaar 2019 gevisiteerd door bureau Raeflex. U vindt hier het definitieve  visitatierapport.

 Prestatieafspraken 2020

U vindt hier de prestatieafspraken 2020 die op 9 december 2019 zijn getekend door de gemeente Tynaarlo, Woonborg  SEW en de Huurders Belangen Vereniging Eelde Paterswolde en AH Woon.

Privacybeleid & AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt de SEW?
In het kader van de dienstverlening, bij inschrijving van woningzoekenden, de huurincasso, het sluiten van een huurovereenkomst of bij een ander contact met SEW, legt SEW gegevens vast. SEW gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en overigen van haar diensten op de hoogte te houden. In ons Privacy Statement staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de wetgeving?
We houden ons aan de regels maar de onderliggende verplichtingen vanuit de AVG worden verder geïmplementeerd. Er worden bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten afgesloten met leveranciers.

Meldplicht 
Mocht er sprake zijn van een datalek, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken hier, als dat nodig is, ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. SEW heeft hiervoor een Privacy Officer aangewezen.

Overige documenten

U vindt hier het Reglement Financieel Beleid en Beheer

U vindt hier het Ondernemingsplan 2020-2024 

U vindt hier het Jaarverslag 2018

Jaarverslag is ook online te bekijken via deze link.

Er is tevens een infographic over 2018 gemaakt met onze belangrijkste kengetallen.